Els requisits d’accés a un habitatge amb serveis per a gent gran són:  • Tenir més de 65 anys totes les persones que hagin de viure a l’habitatge, excepte situacions en què la persona o les persones que depenen de qui el sol·licita tinguin una discapacitat reconeguda.

No tenir cap propietat, excepte l’habitatge habitual, en aquest cas, s’haurà de cedir temporalment al servei d’habitatge amb finalitats socials de l’Ajuntament de Vilafranca, o del CCAP en cas que sigui sol·licitud de la comarca, lloguer que rebrà directament la persona propietària. (En el cas que no es tingui la nacionalitat espanyola, el o la sol·licitant haurà d’aportar un document justificatiu conforme no té cap propietat fora de l’estat espanyol).

• Que el nucli de convivència sigui com a màxim de 3 persones:Màxim 2 persones per als pisos d’una habitació i màxim 3 persones per als pisos de dues habitacions, (Es prioritzarà que els pisos de 2 hab. siguin adjudicats a sol·licituds de dues persones) 

• La persona sol·licitant haurà de tenir autonomia per dur a terme les activitats de la vida diària; en qualsevol cas, caldrà justificar-ho abans de fer-se efectiva l’adjudicació. 

• Tenir 5 anys de residència continuada, prèvia a la data de sol·licitud a Vilafranca o en algun municipi de l’Alt Penedès. Cal que tots els membres compleixin aquest requisit excepte si hi ha vincle afectiu. En el cas que l’empadronament dels darrers 5 anys sigui combinat entre Vilafranca i la comarca, la Fundació podrà valorar individualment cada situació. 

• Demostrar la necessitat d’habitatge mitjançant un escrit. • Que els ingressos anuals ponderats de la unitat de convivència siguin superiors a 7967,73 € i inferiors a 2,8 vegades l’IRSC (Indicador Renda de Suficiència de Catalunya segons taules de la Generalitat) actualitzades:

Zona B

1 membre  2 membres3 membres
27.887,06 €28.749,54 €29.986,08 €

No es tindrà en compte cap tipus de prestació o complement que no sigui vitalici. En cas que la unitat de convivència no sigui una unitat familiar (p.e. matrimoni), cadascun dels membres haurà de superar i justificar els ingressos mínims demanats.

• Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent de qui consti en la sol·licitud.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud: • Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de les persones amb qui vagi a conviure.
• Certificat de reconeixement de discapacitat, si s’escau, expedit per la Generalitat de Catalunya.
• Volant d’empadronament HISTÒRIC.

Declaració de la renda de l’últim any presentat, de tots els membres. En el cas que no es tingui l’obligació de fer declaració de renda aportar el certificat d’imputacions emès per hisenda. 
• Justificants de pensions de l’ Institut Nacional de la Seguretat Social. 
• Justificants d’altres ingressos, si s’escau. 
• La documentació que es cregui convenient per acreditar la necessitat d’habitatge com per exemple insalubritat, inhabitabilitat, barreres arquitectòniques, circumstàncies personals, familiars i/o econòmiques, si s’escau.
• Declaració responsable, segons model adjunt.
• Document justificatiu, si s’escau, conforme no es té cap propietat fora de l’estat espanyol. 

Documentació pendent d’aportar en cas d’adjudicació:
• En el cas que l’habitatge actual sigui de lloguer, l’últim rebut de lloguer.
• Certificat mèdic d’autonomia personal. 

La Fundació Amàlia Soler podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que pugui estimar necessària per a la correcta comprovació conforme es reuneixen els requisits establerts a la convocatòria.
L’ordre de la llista d’espera de les sol·licituds es determinarà mitjançant barems de puntuació. Si dues o més sol·licituds tenen empat de punts, les sol·licituds empatades es posaran per ordre de data de registre.

Descarregueu en PDF l’arxiu de requisits i de sol·licitud fent clic a sobre.