Documentació a adjuntar a la sol·licitud
  • Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de les persones amb qui vagi a conviure.
  • Certificat de reconeixement de discapacitat, si s’escau, expedit per la Generalitat de Catalunya.
  • Volant d’empadronament HISTÒRIC.
  • Declaració de la renda de l’últim any presentat, de tots els membres. En el cas que no es tingui l’obligació de fer declaració de renda aportar el certificat d’imputacions emès per hisenda.
  • Justificants de pensions de l’ Institut Nacional de la Seguretat Social
  • Justificants d’altres ingressos, si s’escau.
  • La documentació que es cregui convenient per acreditar la necessitat d’habitatge com per exemple insalubritat, inhabitabilitat, barreres arquitectòniques, circumstàncies personals, familiars i/o econòmiques, si s’escau. Descarrega´l en format PDF pitjant aquí.
  • Declaració responsable, segons model adjunt. Descarrega´l en format PDF pitjant aquí.
  • Document justificatiu, si s’escau, conforme no es té cap propietat fora de l’estat espanyol.
Documentació pendent d’aportar en cas d’adjudicació

• En el cas que l’habitatge actual sigui de lloguer, l’últim rebut de lloguer.

• Certificat mèdic d’autonomia personal.