Habitatges amb serveis per a gent gran de la Fundació Amàlia Soler de Vilafranca. 
Edifici C/ Ferrers, 49 Edifici C/ Migdia, 22

Tenir més de 65 anys totes les persones que hagin de viure a l’habitatge, excepte situacions en què la persona o les persones que depenen de qui el sol·licita tinguin una discapacitat reconeguda.

No tenir cap propietat, excepte l’habitatge habitual, en aquest cas, s’haurà de cedir temporalment al servei d’habitatge amb finalitats socials de l’Ajuntament de Vilafranca, o del CCAP en cas que sigui sol·licitud de la comarca, lloguer que rebrà directament la persona propietària.

En el cas que no es tingui la nacionalitat espanyola, el o la sol·licitant haurà d’aportar un document justificatiu conforme no té cap propietat fora de l’estat espanyol.

Que el nucli de convivència sigui com a màxim de 3 persones:
Màxim 2 persones per als pisos d’una habitació i màxim 3 persones per als pisos de dues habitacions.

Es prioritzarà que els pisos de 2 hab. siguin adjudicats a sol·licituds de dues persones.

La persona sol·licitant haurà de tenir autonomia per dur a terme les activitats de la vida diària; en qualsevol cas, caldrà justificar-ho abans de fer-se efectiva l’adjudicació. 

Tenir 5 anys de residència continuada, prèvia a la data de sol·licitud a Vilafranca o en algun municipi de l’Alt Penedès. Cal que tots els membres compleixin aquest requisit excepte si hi ha vincle afectiu. En el cas que l’empadronament dels darrers 5 anys sigui combinat entre Vilafranca i la comarca, la Fundació podrà valorar individualment cada situació.

Demostrar la necessitat d’habitatge mitjançant un escrit.

Que els ingressos anuals ponderats de la unitat de convivència siguin superiors a 8605,15 € i inferiors a 2,8 vegades l’IRSC (Indicador Renda de Suficiència de Catalunya segons taules de la Generalitat) actualitzades:

Zona B

1 membre2 membres3 membres
30.118,03 €31.049,51 €32.384,97 €

No es tindrà en compte cap tipus de prestació o complement que no sigui vitalici.
En cas que la unitat de convivència no sigui una unitat familiar (p.e. matrimoni), cadascun dels membres haurà de superar i justificar els ingressos mínims demanats.

Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent de qui consti en la sol·licitud.

Aportar tota la documentació requerida