d’un habitatge de lloguer amb serveis per a gent gran

Informació i impresos  de sol·licitud

  • Fundació Amàlia Soler, c/ Cort, 12 en horari de 10 h. a 13 h.
  • a la web: www.amaliasoler.org, al apartat de documentació

Presentació de sol·licituds

Fundació Amàlia Soler, c/ Cort, 12 en horari de 10 h. a 13 h.

Descarregat el model de document en PDF a presentar pitjant aquí.

Valoració

La valoració i la puntuació de sol·licituds i documentació d’acord amb els requisits i els barems pot variar en el cas que s’hagin d’actualitzar dades. Veieu els barems de puntiació pitjant aqui.

Llista d’espera

Les sol·licituds que compleixin els requisits d’accés formaran una llista d’espera que s’ordenarà per puntuació. Si dues o més sol·licituds tenen empat de punts, les sol·licituds empatades es posaran per ordre de data de registre.

Quan quedi un habitatge buit s’avisarà la persona sol·licitant per ordre de la llista d’espera.

Quan s’avisi aquesta persona, s’hauran de continuar complint els requisits d’accés i es podrà demanar en aquell moment l’actualització de les dades i/o l’aportació de documentació que manqui.

Veieu el procediment pitjant aquí.

Exclusions del procés

  • L’ incompliment o manca de documentació dels requisits.
  • La falsedat en les dades o documents aportats.